1.Základní ustanovení

Indian Corral WI (dále jen IC) zřídil pro své členy knihovnu, která slouží jako zdroj informací. Pro tento účel shromažďuje převážně české, ale i cizojazyčné publikace mající vztah k oblasti zájmu IC.

Chod knihovny zajišťuje správce knihovny. Jejích služeb mohou využívat bezplatně pouze členové IC, členové Trappers´ Corralu WI CZ (dále jen TC) a Ligy lesní moudrosti (dále jen LLM). Ostatní pak za finančních podmínek uvedených v bodu 6.

2. Správa majetku

Nákup a vyřazování knih z fondu knihovny provádí správce knihovny, kterého jmenuje či odvolává Rada IC.

Správce knihovny také zajišťuje organizační zázemí, vede pravdivou evidenci knih v knihovně a jejich výpůjček. Je povinen mít o majetku knihovny přehled a v případě zanedbání povinností za ztráty a poškození knih nese hmotnou zodpovědnost. Aktuální seznam knih bude k dispozici na webových stránkách IC.

3. Služby členům IC

Knihovna poskytuje možnost knihy (případně časopisy, mapy etc.) na místě studovat nebo si zapůjčit domů za podmínek stanovených v bodě 4. Správce knihovny má právo rozhodnout, které knihy domů nepůjčí. Individuální služby si musí každý čtenář sjednat se správcem písemně nebo telefonicky. A to v dostatečném časovém předstihu, neboť správcovou povinností není vyhovět každému okamžitě.

4. Výpůjční řád

Knihy, časopisy a další materiály se půjčují domů na dobu jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné před jejím vypršením po dohodě se správcem knihovny prodloužit. Během výpůjčky je čtenář povinen se ke knize chovat šetrně, nepůjčovat ji dalším osobám a nepořizovat z ní kopie. Za každý měsíc a titul se platí stanovená částka (viz bod 6), která je zaznamenána do výpůjčního sešitu společně se jménem čtenáře a datem výpůjčky. Ve výjimečných případech lze domluvit se správcem knihovny individuální výpůjční dobu. Knihy je nutno vracet buď osobně správci knihovny, nebo předem dohodnutým způsobem. Pokud je publikace zasílána poštou (pouze na adresu správce knihovny), musí být poslána jako cenina, jinak by musel v případě její ztráty nahradit čtenář plnou její hodnotu, stejně jako kdyby knihu ztratil. V případě poškození knihy její odbornou opravu zajistí sám čtenář – nebo ji alespoň zaplatí. Zničení či ztráta se má hlásit okamžitě. Správce knihovny má právo vyžadovat při půjčování publikací domů kauci, jejíž výši stanoví až do plné ceny knihy. Správce knihovny ji přijme při půjčení knihy a vystaví na ni potvrzení, zpátky je vyplacena při řádném vrácení knihy. Pokud se při vracení naskytnou problémy, pokuta, náhrada za poškození nebo ztráty knihy, se hradí přednostně z této kauce. Při nevrácení propadá kauce celá.

5. Sankce při nedodržení výpůjčního řádu

Pokud si čtenář (bez ohledu na členství v organizacích IC, TC a LLM) řádně neprodloužil vypůjčení knihy, řeší se pozdní vrácení pokutou. Pokuta je 10,- Kč za každý kalendářní den z prodlevy po uplynutí stanovené výpůjční doby. Pokud se situace opakuje, může správce knihovny rozhodnout, že si dotyčný nebude moci půjčovat knihy domů, nejdéle však na dobu jednoho roku.

Drahé tituly mohou být vymáhány i soudní cestou.

6. Financování knihovny

Knihovna se financuje z rozpočtu IC stanovenou maximální částkou na kalendářní rok (částku navrhuje Rada IC), dobrovolnými dary a poplatky (půjčovné, pokuty aj.). Půjčovné činí pro nečleny IC, TC a LLM 50,- Kč za 1 měsíc a 1 titul.

Z těchto peněz se pořizují nové knihy, vazby a režijní náklady. Poštovné a další výdaje spojené s posíláním knih hradí čtenáři (bez ohledu na členství ve výše zmíněných organizacích) v plné výši.

Poplatky předávají čtenáři pouze osobně správci knihovny. Na požádání vystavuje správce knihovny na poplatky od čtenářů potvrzení. Platí se při půjčení nebo dle dohody se správcem.

Účty knihovny jsou vedeny v souladu se směrnicemi pro hospodaření

Aktualizaci nových členů poskytuje hospodářka správci knihovny k těmto datům: 1. dubna, 15. července, 15. listopadu a 15. ledna. Z praktických důvodů může nový člen využívat služeb knihovny až po této aktualizaci.

V Praze dne 1. dubna 2012 Petr Majer.