Stanovy Indian Corralu Westerners International z.s.

1. Základní ustanovení

 1. Indian Corral Westerners International z.s. (dále jen ICWI) byl založen v roce 1990 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 2. ICWI sdružuje zájemce o historii indiánských kultur. Působí na celém území České republiky a jeho sídlem je Praha.
 3. ICWI je zaregistrován jako řádný corral u WI Oklahoma.

2. Účel ICWI

 1. Účelem ICWI je:
  • umožnit svým členům poznávání indiánských kultur amerického kontinentu,
  • získávat a rozšiřovat informace o způsobu života amerických indiánů, jejich materiální a duchovní kultuře,
  • spolupracovat s tuzemskými i zahraničními institucemi v rámci svého zaměření a s podobně zaměřenými skupinami,
  • vést členy k šetrnému přístupu k životnímu prostředí a ohleduplnému chování v přírodě.

3. Činnost ICWI

 1. Hlavní činnost
  • pořádání táboření v indiánském stylu,
  • pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež zaměřených na indiánskou tématiku,
  • pořádání vzdělávacích a společenských akcí zaměřených na historii a současnost amerických indiánů,
  • vydavatelská a překladatelská činnost, poskytování knihovních služeb,
  • ochrana životního prostředí a podpora aktivního životního stylu
 2. Vedlejší činnost
  • pronájem nemovitého nebo movitého majetku ICWI

4. Členství v ICWI

 1. Členem ICWI se může stát každý občan České republiky, který dovrší 15 let, souhlasí s účelem a stanovami ICWI a zaváže se aktivně pracovat v rámci organizace. Člen je povinen dodržovat stanovy, ostatní vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů ICWI.
 2. Členství v ICWI vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky a zaplacením členských příspěvků na kalendářní rok. U osob mladších 18 let je ke vzniku členství v ICWI zapotřebí písemného souhlasu zákonného zástupce nezletilého.
 3. Člen má tato práva:
  • účastnit se akcí ICWI za podmínek stanovených Radou
  • podílet se na řízení činnosti ICWI a jeho kontrole
  • účastnit se rozhodování ve Valných hromadách
  • předkládat podněty a návrhy Radě a Valné hromadě
  • volit do orgánů ICWI
  • po dovršení 18 let být volen do orgánů ICWI
 4. Povinnosti člena ICWI:
  • dodržovat stanovy, ostatní vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů ICWI
  • podílet se svou činností na plnění cílů ICWI
  • platit, pokud nebyl na základě Výhod této povinnosti zproštěn, členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou a termínu stanoveném Radou
 5. Členství v ICWI zaniká:
  • vystoupením člena ze spolku na základě vlastní žádosti
  • vyloučením člena Radou
  • nezaplacením členských příspěvků
  • zánikem ICWI
  • smrtí člena
 6. Členům ICWI, kteří se zasloužili o rozvoj ICWI, může Valná hromada udělit Výhody. O konkrétní podobě Výhod (zproštění placení členských příspěvků, volný vstup na akce ICWI atp.) rozhodne Rada.

5. Čestné členství

 1. Osobnostem, které se zasloužily o poznání indiánských kultur amerického kontinentu, pomáhají současným indiánům nebo jinak naplňují cíle ICWI, může Valná hromada udělit Čestné členství.
 2. Podmínkou získání Čestného členství není členství v ICWI.
 3. O zvýhodnění pro Čestné členy (volný vstup na akce ICWI atp.) rozhodne Rada.

6. Seznam členů

 1. ICWI vede seznam členů. Seznam členů ICWI není veřejně přístupný.
 2. Vedení seznamu členů zajišťuje Rada spolku, a to v elektronické podobě.
 3. V seznamu jsou o členovi zapsány tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu (popř. adresa trvalého bydliště, pokud se od místa pobytu liší) a e-mailová adresa, údaj o datu zaplacení členských příspěvků.
 4. Zápisy a výmazy týkající se členství v ICWI provádí hospodář nebo osoba pověřená Náčelníkem. Pověření k provádění zápisů a výmazů v seznamu členů ICWI musí mít písemnou formu.
 5. Člen oznámí a doloží spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Spolek provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
 6. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
 7. Údaje zapsané v seznamu členů může spolek používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům spolku. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.
 8. Zanikne-li členství ve spolku, spolek to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do té části seznamu, v níž jsou údaje o členech, jejichž členství ve spolku zaniklo, spolek umožní nahlédnout pouze bývalému členovi spolku, jehož se zápis týká, a popř. jeho právnímu nástupci.

7. Organizace a řízení ICWI

 1. ICWI zřizuje tyto orgány a funkce
  • Valnou hromadu
  • Radu
  • Náčelníka
  • hospodáře
  • revizní komisi

8. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ICWI a sdružuje všechny členy. Valnou hromadu svolává Rada alespoň jedenkrát do roka. Rada svolává Valnou hromadu tak, že oznámí všem členům ICWI minimálně 30 dnů předem dobu a místo konání Valné hromady, a to oznámením zveřejněným na webové stránce www.indiancorral.cz, nebo adresně e-mailem nebo poštovní zásilkou. Průběh Valné hromady řídí Náčelník, v případě jeho nepřítomnosti určený zástupce – člen Rady.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 1/3 všech členů. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Každý člen má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Náčelníka, v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Rady, který Valnou hromadu řídí. O změně stanov rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou hlasů přítomných. O zrušení ICWI rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou hlasů všech členů ICWI.
 3. Na Valné hromadě hlasují všichni členové ICWI o zásadních otázkách týkajících se spolku. Do působnosti Valné hromady patří zejména:
  • přijímat a měnit stanovy,
  • volit a odvolávat Náčelníka, hospodáře, Zástupce – členy Rady, členy revizní komise,
  • udělovat Výhody a Čestné členství,
  • schvalovat výši členských příspěvků,
  • rozhodovat o zrušení ICWI

9. Rada

 1. Rada je statutárním orgánem ICWI. Rada řídí činnost spolku v období mezi Valnými hromadami. Členy Rady jsou Náčelník, hospodář a maximálně 5 volených Zástupců. Členství v Radě není slučitelné s členstvím v revizní komisi.
 2. Voleným Zástupcem může být pouze člen ICWI. Zástupce volí a odvolává Valná hromada svým usnesením. Funkční období volených Zástupců je na dobu neurčitou.
 3. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 její členové. Rada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti rozhoduje hlas Náčelníka, v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Rady, který jednání Rady řídí.
 4. Za Radu ICWI jedná navenek Náčelník, a to v souladu s usneseními Rady.
 5. Radu svolává Náčelník podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Ve výjimečných případech může o její svolání požádat jakýkoli člen Rady, přičemž jednání se uskuteční v případě souhlasu minimálně dalších 2 členů Rady.
 6. Zasedání Rady se mohou, po předchozí domluvě, zúčastnit členové IC nebo pozvaní hosté.
 7. Rada dále:
  • vydává směrnice pro jednotlivé akce, např. Táborový řád,
  • připravuje plán činnosti na následující období,
  • organizuje Valné hromady, táboření, společenské a osvětové akce pořádané ICWI,
  • navrhuje Valné hromadě kandidáty na funkci Náčelníka,
  • stanovuje termín splatnosti členských příspěvků,
  • zajišťuje přenos informací a zpráv členům ICWI.
 8. Rada při poklesu počtu svých členů pod 4 může kooptovat náhradníky do celkového maximálního počtu 5 členů Rady. Funkční období náhradníků trvá do konání první následující usnášeníschopné Valné hromady.

10. Náčelník

 1. Náčelník je oficiálním představitelem ICWI, za svou činnost odpovídá Radě a Valné hromadě.
 2. Náčelníkem může být pouze člen ICWI. Náčelníka volí Valná hromada svým usnesením na funkční období dvou let. Funkce Náčelníka není slučitelná s funkcí hospodáře nebo s členstvím v revizní komisi.
 3. Pokud není zvolen Náčelník nebo není (např. ze zdravotních důvodů) schopen plnit svou funkci, přebírá jeho práva a povinnosti zástupce Náčelníka zvolený Radou do doby zvolení nového Náčelníka Valnou hromadou.
 4. Náčelník
  • jedná samostatně jménem ICWI navenek, a to v souladu s usneseními Valné hromady, usneseními Rady a ustanoveními těchto stanov o hospodaření,
  • v neodkladných záležitostech rozhoduje za ICWI, přičemž svá rozhodnutí musí bezodkladně předložit a zdůvodnit Radě,
  • řídí a koordinuje činnost Rady během běžného roku,
  • svolává a řídí zasedání Rady.
 5. Je oprávněn samostatně zavazovat ICWI, zejména uzavřením smlouvy (s výjimkou smluv týkajících se majetkoprávní vztahů ICWI k nemovitostem), nejvýše do částky 20 000 Kč.

11. Hospodaření ICWI

 1. Hospodaření ICWI se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami ICWI.
 2. Příjmy ICWI tvoří:
  • příspěvky členů
  • dary, dotace, dobrovolné příspěvky
  • výnosy z vlastní hospodářské činnosti a vlastního majetku
 3. Každý člen, pokud nebyl na základě Výhod této povinnosti zbaven, je povinen platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu buď v hotovosti hospodáři či Náčelníkovi nebo připsáním na účet ICWI.
 4. Smlouvy se závazkem pro ICWI do 20 000 Kč, vyjma smluv týkajících se majetkoprávních vztahů k nemovitostem, je oprávněn podepsat Náčelník nebo hospodář. Smlouvy se závazkem pro ICWI do 60 000 Kč, vyjma smluv týkajících se majetkoprávních vztahů k nemovitostem, je oprávněn podepsat Náčelník a jeden další člen Rady nebo hospodář a jeden další člen Rady. Ostatní smlouvy podepisuje Náčelník a dva další členové Rady nebo hospodář a dva další členové Rady.

12. Hospodář

 1. Je správcem majetku ICWI, odpovídá za správnost hospodaření ICWI a jeho soulad s obecně závaznými právními předpisy. Za svou činnost odpovídá Radě a revizní komisi. Jedenkrát ročně předkládá zprávu o hospodaření Radě a revizní komisi.
 2. Hospodářem může být pouze člen ICWI. Hospodáře volí a odvolává Valná hromada a jeho funkční období je na dobu neurčitou. Funkce hospodáře není slučitelná s funkcí Náčelníka nebo s členstvím v revizní komisi.
 3. Pokud není zvolen hospodář nebo není (např. ze zdravotních důvodů) schopen plnit svou funkci, přebírá jeho práva a povinnosti zástupce hospodáře zvolený Radou do doby zvolení nového hospodáře Valnou hromadou.
 4. Hospodář odpovídá zejména za:
  • hospodaření s finančními prostředky na účtu ICWI,
  • vybírání členských příspěvků,
  • zápisy a výmazy v seznamu členů ICWI,
  • finanční operace a jejich soulad s platnými právními předpisy.
 5. Je oprávněn samostatně zavazovat ICWI, zejména uzavřením smlouvy (s výjimkou smluv týkajících se majetkoprávní vztahů ICWI k nemovitostem), nejvýše do částky 20 000 Kč.

13. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem ICWI a má 3 členy. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni usnesením Valné hromady. Funkční období členů revizní komise je dva roky. Za svou činnost odpovídá revizní komise Valné hromadě. Členem revizní komise může být pouze člen ICWI.
 2. Revizní komise:
  • kontroluje dodržování právních předpisů a stanov při činnnosti ICWI,
  • je oprávněna nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů souvisejících s ICWI a její činností a požadovat k nim vysvětlení,
  • vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ICWI,
  • v případě zjištěných nedostatků či pochybení neprodleně informuje Radu.
 3. Jedenkrát ročně předkládá zprávu o své činnosti Radě a Valné hromadě.
 4. Revizní komise při poklesu počtu svých členů pod 3 může kooptovat náhradníky do celkového počtu členů maximálně 3, přičemž funkční období náhradníků trvá do konání první následující usnášeníschopné Valné hromady.
 5. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v Radě.

14. Zrušení ICWI a vypořádání majetku

 1. O zrušení ICWI rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou hlasů všech členů ICWI.
 2. Likvidátora jmenuje Rada bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o zrušení ICWI s likvidací, a to na návrh Valné hromady nebo i bez takového návrhu, pokud se Valná hromada neusnese na jedné osobě, kterou navrhuje na jmenování do funkce likvidátora ICWI. Funkce likvidátora je neslučitelná s funkcí člena revizní komise.
 3. O způsobu naložení s likvidačním zůstatkem ICWI rozhoduje Valná hromada.

15. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Dosud platné stanovy ICWI se zrušují.
 2. Právní vztahy založené před účinností těchto stanov se ode dne jejich účinnosti posuzují podle těchto stanov a nelze-li to přímo, pak přiměřeně, jako vztahy jim nejbližší podle těchto stanov. Vznik a trvání těchto práv a povinností, se však posoudí podle toho, zda pro to byly splněny podmínky v rozhodné době.
 3. Členové ICWI, jejichž členství vzniklo podle dosavadních předpisů, se považují za členy ICWI podle těchto stanov.
 4. Orgány ICWI podle dosavadních předpisů se považují za orgány ICWI podle těchto stanov.
 5. Členové Rady ICWI ustanovení podle hlavy III. čl. „Rada“ dosavadních stanov ICWI se nadále považují za členy Rady podle ustanovení čl. 9 těchto stanov a jejich postavení se nadále řídí těmito stanovami.
 6. Náčelník ICWI ustanovení podle hlavy III. čl. „Náčelník“ dosavadních stanov ICWI se nadále považuje za Náčelníka podle ustanovení čl. 10 těchto stanov a jeho postavení se nadále řídí těmito stanovami.
 7. Hospodář ICWI ustanovený podle hlavy IV. čl. „Hospodář“ dosavadních stanov ICWI se nadále považuje za Hospodáře podle ustanovení čl. 12 těchto stanov a jeho postavení se nadále řídí těmito stanovami.
 8. Členové revizní komise ustanovení podle hlavy IV. čl. „Revizní komise“ dosavadních stanov ICWI se nadále považují za členy revizní komise podle ustanovení čl. 13 těchto stanov a jejich postavení se nadále řídí těmito stanovami.
 9. Vnitřní předpisy ICWI a rozhodnutí orgánů ICWI přijatá před účinností těchto stanov zůstávají nadále účinnými. Stane-li se řídící akt vadným účinností těchto stanov, orgán, který jej vydal, zjedná v této věci bez zbytečného odkladu nápravu.
 10. Tyto stanovy schválila Valná hromada ICWI dne 22.11.2014 v Praze
 11. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení Valnou hromadou.