Poznámka: Následující text by u nezasvěcených mohl vyvolat dojem, že na táborech IC panuje železný režim podpořený psaným zákoníkem. Nic není vzdálenějšího pravdě. Většina členů tuto psanou podobu nezná, aniž by jim chyběla. Táborový řád jen (poněkud násilnými slovy) shrnuje podmínky vzájemné dohody, která slouží k tomu, aby si tábor udržel podmanivou atmosféru indiánských dob.

 

Rada Indian Corralu Westerners International v souladu se svými stanovami schválila tento táborový řád platný pro všechna táboření pořádaná IC.

I.

 1. Společných táboření se zúčastňuje každý člen IC na vlastní zodpovědnost , za děti a mladistvé zodpovídají rodiče či jejich zástupce.
 2. Každý člen IC je v souladu se stanovami povinen dodržovat ustanovení tohoto Táborového řádu a podřídit se pravidlům v něm uvedeným.
 3. Závažná porušení Táborového řádu mohou vést k vyloučení člena v souladu se stanovami.
 4. Táboření probíhá ve stylu do roku 1890.

II.

 1. Po příjezdu na tábor se každý ohlásí u náčelníka tábora ( není podmínkou , aby sheriff IC byl zároveň náčelníkem tábora ) , za kmeny a skupiny toto může provést jejich náčelník či zástupce . Přítomnost nečlenů IC je možná pouze s garancí některého člena IC , který zodpovídá za chování a dodržování Táborového řádu ze strany nečlena.
 2. Každý účastník tábora a každá skupina či. kmen dostane přidělené místo pro postavení stanu ( stanů ) . Toto místo po ukončení táboření předá některému z členů táborové policie.
 3. Tábor začíná zahájením a končí posledním uvedeným dnem. Při zahájení budou účastníci tábora seznámeni s podmínkami táboření na daném tábořišti , zejména s užíváním pitné vody , hygienickým zázemím , získáváním dřeva ap.

III.

 1. Po zahájení tábora je zakázán vjezd vozidel na tábořiště, používání motorových pil v dosahu tábořiště a pohyb osob v civilním oblečení.
 2. Vnitřek týpí a jeho zařízení je soukromou věcí každého táborníka, nepřípustné je sušení igelitů a vyndávání nepůvodních předmětů na táborové prostranství.
 3. Je zakázáno používat viditelně civilní předměty a oblečení, zejména se jedná o hygienické potřeby, nádoby na vodu, plastové tašky apod. Převlékání při cestách na nákupy bude probíhat v prostoru parkování aut, mimo tábor.
 4. Používání fotoaparátů bude maximálně diskrétní.
 5. Na místě bude stanoven prostor pro praní a mytí nádobí, pro koupání, pro uskladňování potravin a vykonávání hygienických potřeb. Při praní a mytí je zakázáno používat saponátové přípravky s výjimkou mýdla a zubní pasty.
 6. Nakládání s odpadky bude stanoveno při zahájení. Obecně platí, že vzniklé odpady si každý odveze zpět do civilizace.
 7. Střelné zbraně mohou být drženy a používány pouze v souladu se zákonem o zbrani a vždy tak, aby nedošlo k újmě.
 8. Za psy odpovídá bez výhrady majitel, držení psů nesmí způsobit něčí újmu.

IV.

 1. K dohledu nad dodržováním táborového řádu určí náčelník tábora táborovou policii. Účastníci tábora s ní budou seznámeni při zahájení a členové policie budou označeni. Členové táborové policie jsou během výkonu funkce nedotknutelní.
 2. Táborová policie pomáhá i při zabezpečení chodu tábora.
 3. Účastníci tábora jsou povinni uposlechnout pokynů členů táborové policie , neuposlechnutí je posuzováno jako vážný přestupek , který může být potrestán až vykázáním z tábora.
 4. Porušení tohoto Táborového řádu se bude trestat zejména přidělením pracovních úkolů v obecný prospěch. Závažnější přestupky řeší Rada a mohou mít za následek i vykázání z tábora.